Przejdź do treści
Blog.

PKD – jaki kod dla przedstawiciela handlowego?

Jeśli planujesz założenie własnej działalności gospodarczej jedną z formalności jaka Cię czeka jest wybranie kodu PKD. Zastanawiasz się jak powinieneś sklasyfikować swoją firmę? Czym jest PDK? Jak wybrać odpowiedni kod klasyfikujący zakres działalności dla firmy? Jakie PDK jest dla przedstawiciela handlowego? Odpowiadamy!

Zastanawiasz się po co jest kod PKD? Do czego służy klasyfikacja firm? Jak dokonać zmiany w CEIDG? Prowadzisz własną firmę lub myślisz nad założeniem działalności gospodarczej? Z tego artykułu dowiesz się czym jest klasyfikacja działalności oraz jak ją wybrać. 

Własna działalność gospodarcza a kod PKD 

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą zobowiązany jest do posiadania kodu PKD. Kody PKD to po prostu symbole, którymi oznacza się czynności wykonywane w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. W jakim celu powstała klasyfikacja? Jej celem jest przede wszystkim jednoznaczne określenie czym zajmuje się dana firma. 

Co to jest kod PKD? PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności. Odpowiada za klasyfikację działalności gospodarczych. Główną funkcją kodów klasyfikujących jest systematyzacja podmiotów gospodarczych na potrzeby REGON. 

Do czego służą kody klasyfikujące działalność gospodarczą? 

Kod PKD określa charakter firmy i oczywiście jej zakres działania. Zestawienie jest przede wszystkim wykorzystywane w celach statystycznych. Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, przedsiębiorca może sprawdzić dostępne raporty dotyczące firm i ich działalności. Dzięki nim otrzyma informacje na temat potencjalnej konkurencji. 

Jaki jest cel nadawania kodów PKD?

 • Klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 • Opracowywania bilansów gospodarki narodowej
 • Zestawiania wyników krajowych z danymi międzynarodowymi
 • Zestawiania informacji statystycznych
 • Ukazywania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy

Kod składa się z pięciu cyfr, a ich aktualny wykaz został ustalony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

Każdy kod PKD posiada literę odpowiadającą określonej sekcji. Sekcja mówi o ogólnym obszarze działalności.

 • A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • B – Górnictwo i wydobywanie,
 • C – Przetwórstwo przemysłowe,
 • D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
 • F – Budownictwo,
 • G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • H – Transport i gospodarka magazynowa,
 • I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • J – Informacja i komunikacja,
 • K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • P – Edukacja,
 • Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • S – Pozostała działalność usługowa,
 • T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Poza sekcjami istnieją jeszcze: działy, grupy, klasy i podklasy. Razem składają się w pełny kod zwany właśnie kodem PKD.

Dodanie kodu w CEIDG nie jest skomplikowane, wystarczy określić działalność firmy i uzupełnić wniosek. Jeśli określenie kodu sprawia Ci trudność, możesz skorzystać z wyszukiwarki kodów. Niewątpliwie pomoże Ci to odpowiednio zakwalifikować świadczone przez Twoją firmą usługi. 

Kto zobowiązany jest do posiadania kodu PKD?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmioty objęte obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego od 2008 roku istotnie mają obowiązek wyboru kodu. 

Każdy, kto zakłada firmę bezsprzecznie zobowiązany jest do wyboru określającego rodzaj wykonywanej działalności. Niezależnie od tego czy jest to jednoosobowa działalność czy spółka. Zmiana zakresu działalności firmy wymaga zmiany kodu PKD. Przedsiębiorca, który dokonuje działań wykraczających poza ustanowiony przez kody zakres, może zostać ukarany karą grzywny. 

Kiedy przedsiębiorca wybiera kod klasyfikujący?

Wpis do CEIDG lub KRS, w przypadku spółek, jest niewątpliwie jedną z ważnych formalności, której osoba planująca prowadzenie biznesu musi dopełnić. Jak wpisać kod PKD w CEIDG? Kod należy wybrać podczas zakładania działalności gospodarczej przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1 lub sporządzania umowy spółki kapitałowej. Oprócz podstawowego kodu przedsiębiorca może wybrać kody dodatkowe w dowolnej liczbie. 

Jak dopisać kod PKD do działalności? 

Informacje, dane i zakres prowadzonych działalności podanych przy rejestracji firmy w CEIDG, oczywiście mogą zmieniać się wielokrotnie. Aby dokonać aktualizacji w zakresie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej należy wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1. Jeśli zmienił się podmiot wykonywanej działalności opisanej kodami PKD, w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany musisz bezsprzecznie zgłosić nowe, poprawne dane.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę danych w CEIDG? Wniosek o zmianę wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej możesz złożyć: online przez stronę biznes.gov.pl, w urzędzie lub oczywiście drogą pocztową. 

Jak wybrać PKD?

Zakładanie firmy nie jest skomplikowane jednak oczywiście wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Jak założyć własną działalność gospodarczą? Dowiesz się z naszego poprzedniego bloga

Za podanie niewłaściwej klasyfikacji może nam grozić kara grzywny. Dlatego prawidłowe określenie klasyfikacji PKD jest bardzo ważne. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych może istotnie wiązać się także z wykreśleniem z rejestru CEIDG.

Z pewnością, często firma zajmuje się szerokim zakresem działalności. Co zrobić w takiej sytuacji? Co wpisać we wniosku? Oczywiście najlepiej podać wszystkie kody PKD. Ich dodawanie nie jest płatne i co ważne nie ma ograniczeń co do liczby (z wyjątkiem: przedsiębiorstwa, które muszą być zarejestrowane w KRS, mogą podać maksymalnie 10 kodów). Zwykle przedsiębiorcy decydują się na wpisanie większej liczby kodów PKD, co może okazać się niewątpliwie przydatne. Kody PKD nadajemy już na samym początku zakładania działalności gospodarczej, ich wpisanie jest łatwiejsze niż dopisywanie na późniejszym etapie prowadzenia działalności. 

Aby skorzystać z wyszukiwarki kodów wystarczy wpisać słowo kluczowe, które charakteryzuje Twoją działalność gospodarczą, a algorytm podpowie Ci dostępne możliwości.

Przedstawiciel handlowy – jaki numer PKD najlepiej wybrać? 

PKD – 46.19.Z określa działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

Zajmujesz się fotowoltaiką? Jak wybrać PKD dla fotowoltaiki? Jeśli chodzi o montaż systemów fotowoltaicznych, odpowiednią do tego sekcją kodów PKD będzie sekcja F, odnosząca się do budownictwa. Kod PKD jak już wspomnieliśmy uzależniony jest od obszaru, w którym działasz. Przedsiębiorcy, którzy wykonują kilka usług w tym związanych ze sprzedażą i branżą OZE, wybiera kilka kodów. Jeżeli więc zajmujesz się naprawą instalacji fotowoltaicznych, PKD może odnosić się do „naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych”. Reasumując – jeśli jesteś handlowcem 46.19.Z jest odpowiednim kodem PKD dla Twojej działalności gospodarczej. 

Praca dla handlowca – rozwijaj swoje umiejętności sprzedażowe z najlepszymi

Szukasz pracy jako przedstawiciel handlowy? Zapraszamy Cię do naszego zespołu. Jako część Grupy Kapitałowej Columbus Energy możemy zagwarantować dostęp do najnowszej technologii. Columbus Elite to jedna z największych sieci sprzedażowych branży OZE. Przekonaj się, że praca handlowca to przede wszystkim wysokie zarobki, możliwości rozwoju i ogrom satysfakcji! 

Praca dla handlowca? Wybierz najlepsze miejsce! Dołącz do Columbus Elite i rozwijaj się w branży OZE.