Przejdź do treści
Przetwarzanie Danych Osobowych Kandydatów Na Pracowników W Columbus Elite S.A.

Przetwarzanie Danych Osobowych Kandydatów Na Pracowników W Columbus Elite S.A.

Mając na uwadze artykuł 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli tzw. RODO przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez COLUMBUS ELITE spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie.

I. Administrator i inspektor ochrony danych

1.1 Administratorem danych osobowych jest COLUMBUS ELITE spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801481, NIP: 9452230200, REGON: 38432743300000.

1.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

1.3 Z Inspektorem można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych, w tym realizacji praw, które przysługują osobom, których dane dotyczą. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem [email protected], pod numerem telefonu: +48 725 400 117 lub pocztą tradycyjną pod adresem COLUMBUS ELITE A., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków.

II. Cele przetwarzania

2.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. Prowadzenia procesów rekrutacyjnych:
  • podstawą prawną w zakresie obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych – jest podjęcie przez Administratora działań na żądanie kandydata na pracownika (tj. rozpatrzenia zgłoszenia do pracy), przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • podstawą prawną w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości – jest wyrażona przez kandydata na pracownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  • brak podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji
 2. W celu prowadzenia statystyki i analiz skuteczności poszczególnych narzędzi i kanałów rekrutacyjnych:
  • przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja skuteczności stosowanych narzędzi i kanałów rekrutacyjnych oraz optymalizacja procesów rekrutacyjnych;
  • w przypadku tego celu przetwarzania Administrator będzie dysponował już danymi osobowymi, w związku ze zgłoszeniem przesłanym przez kandydata na pracownika.

III. Odbiorcy danych

3.1 Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy.

3.2 Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych).

3.3 Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

    1. podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT;
    2. dostawcy narzędzi i aplikacji wykorzystywanych do prowadzenia rekrutacji;
    3. dostawcy usług takich jak poczta elektroniczna, dysk wirtualny i aplikacje biurowe;
    4. dostawcy narzędzi wykorzystywanych w celu zarządzania organizacją pracy w przedsiębiorstwie Administratora

3.4 Dane osobowe mogą zostać również udostępnione Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, w przypadku wykorzystania Facebooka do prowadzenia rekrutacji.

IV. Przekazywanie danych poza EOG

4.1 Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów:

    1. Zapier Inc. z siedzibą w USA;
    2. Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii.

4.2 W obu przypadkach następuje transfer danych osobowych do USA.

4.3 W obu przypadkach transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

4.4 Tekst umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Zapier Inc. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://cdn.zapier.com/storage/files/46ac3128100f09a5eeda6ceb7bdb61aa.pdf.

4.5 Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

V. Okres przechowywania danych

5.1 Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały zebrane.

5.2 Dane osobowe przetwarzane w celu:

    1. prowadzenia procesów rekrutacyjnych – będą przechowywane:
     • przez okres 2 lat od ich zebrania, jeżeli kandydat na pracownika wyraził stosowną zgodę;
      do momentu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego, jeżeli kandydat na pracownika nie wyraził stosownej zgodę.
     • prowadzenia statystyki i analiz skuteczności poszczególnych narzędzi i kanałów rekrutacyjnych – będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich pozyskania.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1 Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

    1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
    2. prawo do sprostowania danych osobowych;
    3. prawo do usunięcia danych osobowych;
    4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
    6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
    7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2 W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3 W celu wykonania swoich praw osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

7.1 Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane dotyczą decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.