Przejdź do treści
Blog.

Zarządzanie przez cele, czyli MBO

Jak poprawić wydajność organizacji? Jeśli chcesz zmotywować swój zespół, przydatne może okazać się podejście Management by Objectives w skrócie MBO. Dowiedz się, na czym polega zarządzanie poprzez cele i jak może pomóc Ci w prowadzeniu zespołu! 

W tym artykule wyjaśnimy, jak działa zarządzanie poprzez cele, czyli MBO. Omówimy również wady i zalety korzystania z modelu MBO.

Co to jest MBO?

Management By Objectives (MBO) to model zarządzania, który koncentruje się na celach firmy poprzez wyznaczanie punktów odniesienia. Kierownictwo i pracownicy współpracują, aby wypełnić tę samą misję, mając jasne intencje, otwartą komunikację i wspólne cele. Pozwala pracownikowi powiązać swoje indywidualne wysiłki z celami organizacji. Dzięki metodzie zarządzania MBO organizacje mogą efektywniej zarządzać swoimi zasobami i wskazywać obszary, w których pracownicy potrzebują dalszego rozwoju.

Model oparty jest na książce Petera Druckera The Practice of Management, która została opublikowana w 1954 roku. W metodzie MBO nacisk kładziony jest na przejrzystość i łatwość komunikacji, a przełożeni i podwładni wspólnie biorą udział w wyznaczaniu celów.

Na czym polega zarządzanie przez cele?

MBO zostało opracowane w oparciu o przekonanie, że pracownicy firmy osiągają lepsze wyniki, gdy rozumieją, czego się od nich oczekuje. 

Zarządzanie przez cele, czyli MBO to filozofia, która zachęca kadrę kierowniczą do wyznaczania celów i zadań dla swoich organizacji, a następnie mierzenie postępów w realizacji tych celów. Pomaga to kierownictwu w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących najlepszego sposobu alokacji zasobów i osiągania celów firmy.

co to jest mbo

Jak wdrożyć zarządzanie poprzez cele do swojego zespołu?

Zarządzanie przez cele to systematyczny proces składający się z pięciu głównych kroków. Kroki te są dobrze zdefiniowane, opisaliśmy je poniżej. 

Ustal cele organizacyjne firmy

Cele te wynikają z wartości i misji firmy. W większości przypadków są już zdefiniowane. Pamiętaj, jeśli Twoja organizacja nie ma jasności co do tego, dokąd zmierza, nikt ze współpracowników też nie będzie.

Wyznacz szczegółowe cele i sposoby ich realizacji 

Jest to najważniejszy krok metody zarządzania przez cele, czyli MBO. Po ustaleniu celów organizacyjnych powinieneś udzielić wskazówek swoim współpracownikom, jak je osiągnąć. Członkowie zespołów będą mieli określone cele w zależności od zajmowanego stanowiska i doświadczenia. 

Zachęć swoich współpracowników do wyznaczania sobie własne celów. Dzięki temu poczują się częścią zespołu, a ich praca ma realny wpływ na całą firmę! 

Pamiętaj, że cele powinny być SMART, czyli:

 • Konkretne
 • Mierzalne
 • Akceptowalne
 • Realistyczne, w przeciwnym razie cele nigdy nie zostałyby osiągnięte.
 • Ograniczony w czasie, aby mierzyć wyniki i określać sukces.

Pozwala to uniknąć porażce z powodu nierealistycznych oczekiwań, które mogą obniżyć morale i motywację Twoich współpracowników. 

mbo w pracy

Sprawdzaj postępy

Aby być skutecznym liderem, musisz sprawdzać postępy członków zespołu w osiąganiu celów. Monitorowanie postępów jest bardzo ważne. W ten sposób firmy mogą uniknąć niepowodzeń, wykrywając wady w procesie na wczesnym etapie działania.

Udzielaj feedbacku

Wszyscy współpracownicy muszą otrzymać jasną odpowiedź na temat swoich wyników. Przekaż, dokładną informację zwrotną na temat ich indywidualnych wyników, jak i wyników całej organizacji, Jeśli dobrze sobie radzą, należy im się nagroda, o czym przeczytasz w kolejnym punkcie. To motywuje ich do dalszej dobrej pracy i podnoszenia poprzeczki. Natomiast ci, którzy nie osiągnęli celów, muszą znaleźć błędy w swoim procesie. Jako dobry lider możesz pomóc im opracować strategię poprawy wyników. Jak udzielić feedbacku? Przeczytaj na naszym blogu. 

Nagradzaj wyniki

Nagradzając osoby osiągające cele, wysyłasz jasny komunikat do wszystkich, że osiągnięcie celu jest cenione i że proces MBO to nie tylko ćwiczenie, ale także istotny aspekt oceny wyników.

MBO — zalety i wady zarządzania przez cele 

Jak każdy inny model organizacyjny, MBO ma zarówno zalety, jak i wady.

Zalety

 • Większe poczucie tożsamości z firmą. Współpracownicy mogą czuć się dumni, że są zaangażowani w realizację celów organizacji i mają realny wkład w jej sukces.
 • Zwiększona motywacja i satysfakcja z pracy.
 • Dostosowanie wysiłków do strategii organizacyjnych.
 • Promuje samorozwój, pozwalając pracownikom wyznaczać osobiste cele i określać kierunek kariery. Rozwijają oni swoje kompetencje zawodowe, wyznaczając cele zgodne z nabytymi talentami, kompetencjami i wiedzą.
 • Usprawnia komunikację. Skuteczna realizacja tego modelu zarządzania wymaga stałej komunikacji między pracownikami a przełożonymi.
 • Wyraźnie określa cele, wyjaśnia obowiązki i obowiązki każdego pracownika oraz co gwarantuje, że każdy pracownik wie, czego oczekuje od niego organizacja.
 • Dążąc do osiągnięcia określonych indywidualnych celów w określonym czasie, pracownicy opracowują kreatywne strategie zwiększające produktywność.
 • Zarządzanie poprzez cele pomaga monitorować wydajność i wprowadzać zmiany w razie potrzeby. 

Wady

 • Może powodować, że pracownicy będą się przemęczać, przekraczając swoje granice, aby osiągnąć cele. W niekorzystnych przypadkach proces MBO zwiększa wypalenie i stres pracowników.
 • Może promować niezdrową konkurencję w organizacji. Jak wykorzystać rywalizację w zespole?

zarządzanie przez cele

Pamiętaj, że motywowanie ludzi to znacznie więcej niż tylko stosowanie zarządzania poprzez cele, czyli MBO. Zapoznaj się z artykułami na naszym blogu, dzięki którym dowiesz jak być dobrym liderem! 

Szukasz pracy? Współpracuj z firmą, która pomoże Ci w realizacji celów zawodowych! Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach oraz, jak możesz rozwijać z nami swoją karierę? Odwiedź stronę pracadlahandlowca.pl