Przejdź do treści
Zasady Przetwarzania Danych Osobowych Usług Elektronicznych

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych Usług Elektronicznych

Mając na uwadze art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rodo) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator Danych Osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) jest:Columbus Elite spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie , ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, a wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801481, numer NIP: 9452230200, numer REGON: 384327433, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w całości opłacony. Kontakt z Usługodawcą: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48123510171
  Współadministratorem w zakresie wtyczek social media jest: Facebook, Instagram, Google.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

A) Świadczenie przez Administratora Usług Drogą Elektroniczną, w tym:

 • Umożliwienia korzystania z Strony Internetowej,
 • Umożliwienie korzystania z Aplikacji,
 • Umożliwienia korzystania z Profilu Użytkownika,
 • Umożliwienia korzystania z Newsletterów,
 • Umożliwienie korzystania z innej Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną, wymagających lub nie wymagających Autoryzacji lub subskrypcji,
 • Rozpoznawanie reklamacji,
 • dopasowania treści marketingowych, promocyjnych dot. usług świadczonych drogą elektroniczną do preferencji Użytkownika, w tym profilowania,
 • Informowania o wydarzeniach organizowanych przez CE, lub w których CE weźmie udział,
 • Informowania o konkursach organizowanych przez CE,
 • realizacji działań marketingowych lub promocyjnych CE.

B) Marketingu Towarów i Usług Administratora:

 • informowania o towarach, usługach Administratora,
 • reklamy towarów, usług Administratora,
 • badania preferencji osób, korzystających z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w celu lepszej personalizacji tych usług, polepszenia ich działania i ich proponowania,
 • badania preferencji osób, korzystających z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną i przesyłania dostosowanych do preferencji osoby, korzystającej z Usług Świadczonych Drogą
 • Elektroniczną treści, co obejmuje profilowanie,
 • przesyłania informacji handlowej o towarach i usługach za pomocą indywidualnych kanałów kontaktu np. email, sms,

C) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na:

 • konfiguracji przez Administratora Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, lub zarządzania nimi (Strona internetowa, Profil Użytkownika, Newsletter),
 • dopasowaniu przez Administratora treści marketingowych, promocyjnych dot. Usług lub Towarów do preferencji osoby, której dane dotyczą, w tym profilowania,
 • zawieraniu i realizacji umów przez Administratora z kontrahentami,
 • utrzymywaniu kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a Administratora, w tym na żądanie Użytkownika,
 • ustaleniu, dochodzeniu, obronie, roszczeń Administratora,
 • prowadzeniu analityki i statystyki badania satysfakcji Klientów lub Użytkowników, w tym użytkowników Administratora,
 • ocenie rzetelności wykonanych usług przez Administratora,
 • ocenie rzetelności pracowników lub współpracowników Administratora,
 • przeprowadzaniu audytów, kontroli dot. jakości świadczonych usług przez Administratora,
 • obsługi postępowań reklamacyjnych przez Administratora,
 • ochronie osób lub mienia Administratora, w tym zabezpieczania Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,
 • zapewnienia wysokiego poziomu Świadczonych Usług Drogą Elektroniczną,
 • marketingu, promocji Usług lub Towarów Administratora,
 • stosowania niektórych plików Cookies, które są niezbędne w celu wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostarczania usługi
 • telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego,
 • odnotowania danych przedstawicieli lub pełnomocników mocodawcy,
 • profilowaniu w celu monitorowania realizacji Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, analiz i prognoz preferencji Użytkowników oraz wykorzystania Towarów lub Usług.

D) Pozostałe, w szczególności wykonania obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa, w tym:

 • realizacji procesu reklamacji,
 • spełnienia obowiązków dostarczania towarów lub usług niewadliwych,
 • prowadzenia rozliczeń i rachunkowości,
 • spełnienie obowiązków podatkowych,
 • spełnienie obowiązków informacyjnych,
 • spełnienia obowiązków rachunkowych,
 • spełnienia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub nadużyciom finansowym,
 • spełnienia obowiązków związanych z świadczeniem usług drogą elektroniczną,

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w:

 • w pkt. II. 1 lit. A) jest konieczność podjęcia działań na żądanie Osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy, lub w celu wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą w tym niezbędnych do jej wykonania (art. 6 ust.1 lit b RODO – dane zwykłe). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest niezbędne do: podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy,
 • w pkt. II. ppkt. 1 B) jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO – dane zwykłe). Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, a brak podania Danych Osobowych uniemożliwi CE kontakt w celach marketingowych lub promocyjnych lub handlowych lub badanie preferencji Osoby, której dane dotyczą lub personalizowanie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. II ppkt. 1 lit. C), jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO – dane zwykłe) Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, przy czym za wyjątkiem celów marketingowych, promocyjnych, czy tych związanych z badaniem satysfakcji, preferencji lub samego profilowania, podanie Danych Osobowych będzie warunkiem umownym lub ustawowym i będzie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy oraz należytego wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umowy. W szczególności w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli mocodawców podanie ich danych osobowych uniemożliwiłoby im reprezentację mocodawcy. W zakresie stosowania cookies, o których mowa w II ppkt. 1 lit. C) tiret: xiii. podanie Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństw Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną, a w pewnych wypadkach może utrudnić kontakt za pomocą formularzy przewidzianych na Stronie Internetowej.Administrator systematycznie przeprowadza test równowagi, monitorując, czy wobec jego interesów nadrzędnego charakteru nie mają podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. II ppkt. 1 lit. D), jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze tj. CE ( 6 ust.1 lit c RODO – dane zwykłe). Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem ustawowym, i jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a brak podania Danych Osobowych uniemożliwi Zawarcie lub Wykonanie umowy.

III. Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały zebrane.

Dane osobowe o których mowa w:

 • pkt II ppkt. 1 lit. A) będą przechowywane przez okres podjęcia działań przed zawarciem umowy, przez okres wykonania umowy, w tym Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń,
 • II ppkt. 1 lit. B) będą przechowywane przez okres przekazywania informacji handlowych lub marketingowych lub promocyjnych lub podejmowania działań marketingowych lub promocyjnych, kontaktu za pośrednictwem formularzy kontaktowych, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
 • ii ppkt. 1 lit. C) będą przechowywane przez okres realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia przedawnienia roszczeń,
 • II ppkt. 1 lit. D) będą przechowywane przez okres wykonania obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

IV. Zautomatyzowane przetwarzanie danych:

Dane osobowe, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy lub usług. Na potrzeby profilowania nie przetwarzamy danych szczególnie chronionych. Profilujemy w celu monitorowania realizacji usługi, analiz i prognoz preferencji, oraz wykorzystania produktu. Profilujemy w celach marketingowych, handlowych, aby uzyskać jak najlepsze dopasowanie oferty do preferencji.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Administrator nie będzie podejmował czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

VI. Odbiorcy danych osobowych:

Jeżeli będzie to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania to dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora innym odbiorcom:

 1. Osiągnięcie celu przetwarzania wskazanego w punkcie II. może spowodować konieczność przekazania danych osobowych w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administratora oraz do partnerów finansowych grupy kapitałowej do której należy Administrator.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą także pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty upoważnione przez Administratora, podmioty wspierające bieżącą działalność Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności następującym kategoriom odbiorców: banki, dostawcy usług płatności elektronicznej, podmiot świadczące usługi kurierskie lub pocztowe, podmioty świadczące usługi transportowe lub spedycyjne, podmioty zajmujące się archiwizacją lub niszczeniem dokumentów, agencje badawcze lub marketingowe lub promocyjne, podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT, podmioty świadczące usługi windykacji należności, radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, notariusze, podmioty świadczące usługi w zakresie doradztwa w zakresie prawa i księgowości, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

VII. Transfer danych osobowych do Państwa Trzeciego:

Administrator dokonuje Transferu Danych Osobowych do Państwa Trzeciego, co oznacza ich przetwarzanie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym . Dane osobowe przekazywane są do:

 1. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie standardowych klauzul umownych na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO),
 2. Chińskiej Republiki Ludowej przy czym – przekazanie w tej sytuacji jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem (zgodnie z Art. 49 ust 1 lit. b) RODO).

VIII. Uprawnienia:

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. Prawo do usunięcia danych,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu,
 6. Prawo do przenoszenia danych,
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX.: Kategorie danych osobowych:

W trosce o najwyższą transparentność procesu przetwarzania danych osobowych CE wskazuje, jakie dane osobowe będą przetwarzane.

Dane Osobowe Zwykłe tj.: Imię, Nazwisko, Adres i Miejsce Zamieszkania, Adres do korespondencji, adres i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, adres elektroniczny, numer telefonu, adres email, Numer NIP, Numer PESEL, informacja o usługach lub towarach zakupionych lub zamówionych Administratora, informacja o przedstawicielach lub mocodawcach, dane o lokalizacji, wizerunek, dane o geolokalizacji, numer IP, dane urządzenia, dane przeglądarki, dane zgromadzone w cookies, oznaczenie identyfikacyjne zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacja o wykorzystanych usługach świadczonych drogą elektroniczną, informacje o przeglądanej treści w Usłudze Świadczonej Drogą Elektroniczną, informacja o preferencjach Osoby, której dane dotyczą.

X: Źródło pochodzenia danych osobowych:

Dane osobowe mogły zostały pozyskane z następujących źródeł:

 1. od Osoby, której dane dotyczą,
 2. od przedstawicieli Osoby, której dane dotyczą,
 3. od Osoby, której dane dotyczą lub jej innego przedstawiciel w zakresie danych osobowych przedstawicieli Osoby, której dane dotyczą,
 4. z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.