Przejdź do treści
Zasady przetwarzania Danych Osobowych Social Media

Mając na uwadze art. 13 oraz 14   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rodo) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez:

I. Administrator Danych Osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) jest:

A) Columbus Elite spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie , ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków,  dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy  dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, a wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801481,  numer NIP: 9452230200,  numer REGON: 384327433, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w całości opłacony.  Kontakt z Usługodawcą: [email protected]  oraz pod  numerem telefonu: +48123510171

Współadministratorem danych osobowych jest dostawca konkretnego social media.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

A) Prowadzenia przez Administratora Kanału/Strony/Fanpage/Oficjalnego Profilu, umożliwienia korzystania z Kanału/Strony/Fanpage/Oficjalnego Profilu, w tym:

 • Umożliwienia subskrypcji/polubienia/śledzenia/ Kanału/Strony/Fanpage/Oficjalnego Profilu,
 • Umożliwienia wejścia na Kanał/Stronę/Fanpage/Oficjalny Profil,
 • Umożliwienia udziału w Ankietach,
 • Umożliwienia polubienia zawartości (tj. zdjęć, postów, komentarzy) opublikowanej na Kanale/Stronie/Fanpage/Oficjalnym Profilu,
 • Umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniach,
 • Informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora, lub w których Administratora weźmie udział,
 • Informowania o konkursach organizowanych przez Administratora,
 • dopasowania do preferencji treści marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, w tym profilowania i ich spersonalizowania,
 • realizacji innych działań marketingowych, promocyjnych, informacyjnych Administratora,

B) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na:

 • prowadzeniu oficjalnego kanału marketingu Administratora w Social Media tj.: Kanału/Strony/ Fanpage/Oficjalnym Profilu, celem promocji swojej działalności i budowania marki,
 • budowania poczucia wspólnoty w Social Media i identyfikacji z marką Administratora,
 • udostępniania możliwości śledzenia działalności  i aktywności Administratora przez osoby zainteresowane za pośrednictwem Social Media tj. Kanału/Strony/Fanpage/Oficjalnym Profilu,
 • udostępnienia możliwości odformalizowanego i prostego kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Social Media, w tym za pomocą komunikatorów,
 • informowania o wydarzeniach lub konkursach lub ankietach z udziałem Administratora,
 • dopasowaniu przez Administratora treści  informacyjnych, marketingowych, promocyjnych,
 • zawieraniu lub realizacji umów przez Administratora z kontrahentami,
 • vii.     dochodzeniu przez Administratora roszczeń, ich ustaleniu lub obronie przed roszczeniami,
 • prowadzeniu badań, analityk satysfakcji, popularności produktów lub usług Administratora, jak również social media oraz treści w ramach social media,
 • przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, kontroli, sprawdzeń,
 • uproszczenia procesu składania skarg i reklamacji do Administratora w związku z jego działalnością,
 • ewidencjonowaniu i kontaktowaniu się z przedstawicielami mocodawców,

C) Pozostałe, w szczególności wykonania obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.

D) Wykonania Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, w tym wymagających subskrypcji, w tym:

 • wysyłki newslettera.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w:

A) w pkt. II. ppkt. 1  a) jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO – dane zwykłe). Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, przy czym w wypadku o którym mowa:

– w pkt. II. ppkt.  1  lit. a) tiret: i. – vii. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, a  brak podania danych osobowych uniemożliwi lub ograniczy korzystanie z social media Administratora, w zakresie tam wskazanym,

– w pkt. II ppkt. 1 lit. a) tiret: viii – ix podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, a  brak podania danych osobowych uniemożliwi lub ograniczy  otrzymywanie informacji marketingowych, promocyjnych, w tym spersonalizowanych,

B) w pkt. II ppkt. 1 lit. b)  jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO – dane zwykłe). Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, nie jest warunkiem umownym lub ustawowym, przy czym za wyjątkiem celów: marketingowych, promocyjnych, handlowych, czy tych  związanych z badaniem satysfakcji lub profilowania,   brak podania danych osobowych uniemożliwi lub ograniczy korzystanie z social media Administratora, w zakresie tam wskazanym. W szczególności w przypadku przedstawicieli brak podania ich danych osobowych uniemożliwiłoby im reprezentację mocodawcy (w zakresie  II ppkt. 1 lit. b) tiret: x), podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w zakresie jakim przedstawiciel lub mocodawca  powołuje się na umocowanie i prawo do reprezentacji przez przedstawiciela.   Administrator systematycznie przeprowadza test równowagi, monitorując, czy wobec jego interesów nadrzędnego charakteru nie mają podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,

C) w pkt. II ppkt. 1 lit. c) jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( 6 ust.1 lit c RODO – dane zwykłe). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest wymogiem ustawowym i jest  niezbędne do korzystania z social media Administratora, a brak podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z social media Administratora,

D) w pkt. II.   1  lit.  d)  jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,  lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  w tym niezbędnych do jej wykonania (art. 6 ust.1 lit b RODO – dane zwykłe). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem ustawowym lub umowny i jest  niezbędne do zawarcia  lub  wykonania umowy lub do  wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy tj. skorzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną np. Newsletteru.

III. Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały zebrane.

Dane osobowe o których mowa w:

A) II ppkt. 1 lit. a) będą przechowywane przez okres korzystania z social media,  przekazywania informacji handlowych lub marketingowych lub  promocyjnych lub podejmowania  działań marketingowych lub promocyjnych, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,

B) ii ppkt. 1 lit. b) będą przechowywane przez okres realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia przedawnienia roszczeń,

C) II ppkt. 1 lit. c) będą przechowywane przez okres wykonania obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa,

D) pkt II ppkt. 1 lit. d) będą przechowywane przez okres podjęcia działań przed zawarciem umowy, przez okres wykonania umowy, w tym Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń.

IV. Zautomatyzowane przetwarzanie danych:

Dane osobowe, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy lub usług marketingowych lub reklamowych. Na potrzeby profilowania nie przetwarzamy danych szczególnie chronionych. Profilujemy w celu monitorowania realizacji usługi, jakości treści, analiz i prognoz preferencji oraz wykorzystania produktu, usługi, treści. Profilujemy w celach marketingowych, aby uzyskać jak najlepsze dopasowanie oferty, treści do preferencji.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Administrator nie będzie podejmował  czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

VI. Odbiorcy danych osobowych:

Jeżeli będzie to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania to  dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora  innym odbiorcom:

 1. Osiągnięcie celu przetwarzania  wskazanego w punkcie II. może spowodować konieczność przekazania danych osobowych  w ramach  grupy kapitałowej do której należy Administrator.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą także pracownicy Administratora  lub współpracownicy Administratora, podmioty upoważnione przez Administratora, podmioty wspierające bieżącą działalność Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności następującym kategoriom odbiorców: banki, dostawcy usług płatności elektronicznej,  podmiot świadczące usługi  kurierskie lub pocztowe, podmioty świadczące usługi transportowe lub spedycyjne, podmioty zajmujące się archiwizacją lub niszczeniem dokumentów, agencjom badawczym lub marketingowym lub promocyjnym, podmiotom świadczącym usługi obsługi i utrzymania systemów IT, podmiotom świadczącym usługi windykacji  należności, radcą prawny, adwokatom, doradcą  podatkowym, notariuszom, podmiotom świadczącym usługi w zakresie  doradztwa w zakresie prawa i księgowości, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w tym sądom, prokuratorom, komornikom, organom regulacyjnym i nadzorczym).

VII. Transfer danych osobowych do Państwa Trzeciego:

Administrator dokonuje transferu danych osobowych  do państwa trzeciego, co oznacza ich przetwarzanie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym . Dane osobowe  przekazywane są do:

 1. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej  na podstawie standardowych klauzul umownych na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO).

VIII. Uprawnienia Osoby, której dane dotyczą:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. Prawo do usunięcia danych,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu,
 6. Prawo do przenoszenia danych,
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX. Kategorie danych osobowych:

W  trosce o najwyższą transparentność procesu przetwarzania danych osobowych Administrator wskazuje, jakie dane osobowe będą przetwarzane.

Dane Osobowe Zwykłe tj.: wizerunek w profilu, nazwa profilu (imię, nazwisko, nick), inne dane udostępnione Administratorowi na social media, adres email, numer telefonu, zainteresowania, polubienia, subskrypcje, kliknięcia,  preferencje.

X: Źródło pochodzenia danych osobowych:

Dane osobowe mogły zostały pozyskane z następujących źródeł:

1) od Osoby, której dotyczą,

2) od przedstawiciela Osoby, której dotyczą,

3) od Osoby, której dotyczą  lub jego innego przedstawiciel w zakresie danych osobowych przedstawicieli Osoby, której dotyczą.