Przejdź do treści
Załącznik numer: E do dokumentu Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Zasady Prywatności i Cookies:

I. Przedmiot niniejszego dokumentu i Spis treści:

 1. Niniejszy dokument:
  • odnosi się do zachowania prywatności Użytkowników w Usługach Świadczonych Drogą Elektroniczna przez Usługodawcę,
  • cel i misja w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę,
  • omawia najważniejsze pojęcia z zakresu Ochrony Danych Osobowych, w celu aby Użytkownik w pełni zrozumiał czym są jego Dane Osobowe,
  • tłumaczy jakie Narzędzia, Wtyczki, Cookies w Usłudze Świadczonej Drogą Elektroniczną wykorzystywane są przez Usługodawcę,
  • tłumaczy czym są Cookies, Narzędzia, Wtyczki,
  • określa zasady wykorzystania Cookies, Narzędzi, Wtyczek przez Usługodawcę,
  • informuje Użytkownika o zabezpieczeniach,
  • informuje o zasadach zmian niniejszego dokumentu.
 2. Spis treści:
 1. Przedmiot,
 2. Definicje,
 3. Cel i Misja,
 4. Obowiązki Informacyjne wobec Osoby, której Dane Dotyczą,
 5. Narzędzia stosowane w Usługach Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawcy,
 6. Wtyczki stosowane w Usługach Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawcy,
 7. Cookies stosowane w Usługach Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawcy,
 8. Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych,
 9. Udostępnienie Danych Osobowych,
 10. Współadministrowanie,
 11. Podjęte Środki Zabezpieczeń Prywatności,
 12. Prawodawstwo,
 13. Zmiany Niniejszego Dokumentu,
 14. Załączniki.

II. Definicje:

 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie posłużono się poniższymi pojęciami będą one miały następujące znaczenie:
  • Osoba, której dane dotyczą -: Osoba, której dane osobowe są lub będą przetwarzane np. Użytkownik, Klient,
  • Administrator -: organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za „Administratora” zgodnie z przepisami RODO, przy czym Administratorem jest Usługodawca prowadzący daną Stronę Internetową
  • Współadministratorzy -: co najmniej dwóch Administratorów wspólnie ustalających cele i sposoby przetwarzania,
  • Podmiot przetwarzający -: osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych,
  • Odbiorca -: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania
  • Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO
  • Umowa Współadministrowania -: uzgodnienia Współadministratorów określające zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do zapewnienia wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają.
  • Umowa powierzenia przetwarzania -: umowa zawierana pomiędzy Administratorem, a Podmiotem Przetwarzającym, w przedmiocie Powierzenia Przetwarzania,
  • Cookies -: dane w postaci plików, w tym tekstowych, które Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną wysyła do Urządzenia końcowego Użytkownika (Oprogramowania np. przeglądarki internetowej), gdzie te pliki zostają zapisane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika,
  • Zgoda Na Przetwarzanie Danych Osobowych -: dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym Osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych,
  • Zgoda Elektroniczna Handlowa- zgoda, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) tj. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  • Zgoda telekomunikacyjna – zgoda, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) tj. na przesyłanie informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
  • Ochrona danych osobowych – wszelkiego rodzaju działania podejmowane przez Usługodawcę w celu zapewnienia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa w tym RODO, wytycznymi krajowego organu nadzoru, wytycznymi europejskiego organu nadzoru, w tym działania organizacyjne, techniczne, informatyczne,
  • Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
  • Zbiór danych – : uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie,
  • RODO -: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Ustawa UŚDE -: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) (dalej: ustawa o.ś.u.d.e), c) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.),
  • Ustawa telekomunikacyjna -: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.)
  • Ustawa konsumencka -: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.),
  • Ustawa ODO -: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Ustawa Sektorowa RODO -: ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2019 poz. 730),
  • Przetwarzanie Danych Osobowych –: operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
  • Powierzenie Przetwarzania -: powierzenie przez Administratora Podmiotowi Przetwarzającemu Przetwarzania Danych Osobowych,
  • Udostępnieni Danych Osobowych -: forma Przetwarzanie Danych Osobowych polegająca na przekazaniu Danych Osobowych pomiędzy dwoma Administratorami,
  • System Informatyczny -: zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu Przetwarzania Danych Osobowych,
  • Telekomunikacyjne urządzenie końcowe -: urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci,
  • Prawo Dostępu Danych Osobowych -:
  • Prawo Sprostowania Danych Osobowych -: prawo żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych, które są nieprawidłowe; Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • Prawo Usunięcia Danych Osobowych -: prawo Osoby, której dane dotyczą żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia jej Danych Osobowych,
  • Prawo Ograniczenia Danych Osobowych -: ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania,
  • Prawo Sprzeciwu Danych osobowych -: prawo Osoby, której dane dotyczą, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • Prawo Przenoszenia Danych osobowych -: prawo Osoby, której dane dotyczą, otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Danych Osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi Danych Osobowych, oraz ma prawo przesłać te Dane Osobowe innemu Administratorowi Danych Osobowych bez przeszkód ze strony Administratora Danych osobowych, któremu dostarczono te Dane Osobowe,
  • Prawo Cofnięcia Zgody -: prawo do wycofania uprzednio wyrażonej przez Osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,
  • Prawo Wniesienia Skargi -: prawo Osoby, której dane dotyczą złożenia skargi do Organu Nadzoru zajmującego się kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • Transfer Danych -: przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej,
  • Państwo trzecie -: Państwo poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym także poza Unią Europejską,
  • Decyzja Komisji-: decyzja Komisji stwierdzająca, że Państwo Trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony
  • Standardowe Klauzule -: klauzule umowne przyjęte przez Komisję przjęte przez Komisję zgodnie z procedują sprawdzającą, stanowiące niepodlegające modyfikacji wzorce umowne i zarazem będące odpowiednimi zabezpieczeniami pozwalającymi na Transfer Danych Osobowych do Państwa Trzeciego bez potrzeby uzyskiwania zgody Organu Nadzorczego,
  • Naruszenie Ochrony Danych Osobowych -: naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
  • Profilowanie -:dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: -: decyzja, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa,
  • Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy -: organ nadzorczy, którego dotyczy przetwarzanie Danych Osobowych, ponieważ: – administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego tego organu nadzorczego; – przetwarzanie znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, mające miejsce zamieszkania w państwie członkowskim tego organu nadzorczego; lub – wniesiono do niego skargę;
  • Okres Przetwarzania -: okres przez, który będą Przetwarzane Dane Osobowe;
  • IOD -: Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
  • Wtyczki -: kod lub program stosowany przez Usługodawcę w Usłudze Świadczonej Drogą Elektroniczną np. wtyczki social media,
  • Narzędzia: inne kody lub programy stosowane przez Usługodawcę w Usłudze Świadczonej Drogą Elektroniczną nie związane z social media.
 2. W zakresie pojęć wymienionych poniżej, będą one miały takie znaczenie jakie nadano, iż w dokumencie Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczna: Login, Autoryzacja, Hasło, Panel Użytkownika, Umowa Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną , Strona Internetowa , Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych, Zgoda elektroniczna handlowa, Zgoda telekomunikacyjna, Siła wyższa, Użytkownik, Usługodawca, Oprogramowanie.

III. Cele i Misja:

 1. Usługodawca zapewnia, że w swojej działalności kieruje się zawsze tym by prawo do prywatności, prawo do Ochrony Danych Osobowych były w pełni, i w zgodzie z przepisami prawa krajowego, jak i porządkiem prawnym Unii Europejskiej, normami prawa międzynarodowego, respektowane i stosowane, w szczególności Usługodawca szanuje prawo Użytkowników do wyboru treści, informacji które chcą przekazać, pozostawić, lub w inny sposób udostępnić Usługodawcy.
 2. Usługodawca zapewnia, że Dane Osobowe, będą:
  • Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych Celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi Celami,
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do Celów, w których są Przetwarzane („minimalizacja danych”),
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; („prawidłowość”);
  • podejmowane wszelkie rozsądne działania, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle Celów ich Przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Osoby, której dane dotyczą, przez Okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do Celów, w których dane te są Przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
  • Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”),
  • Usługodawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i będzie w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”),
  • Jeżeli okazałoby się, iż Dane Osobowe będą przechowywane przez Okres dłuższy, to będzie to dotyczyć Przetwarzania wyłącznie do Celów archiwalnych w interesie publicznym, do Celów badań naukowych lub historycznych lub do Celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, przy czym w takim wypadku Usługodawca wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO.
 3. Usługi Świadczone Droga Elektroniczną przez Usługodawcę mogą zawierać odnośniki do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez innych usługodawców.
 4. Użytkownik przed skorzystaniem z tych innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną u innych niż Usługodawca Usługodawców powinien zapoznać się z zasadami Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz zasadami Przetwarzania Danych Osobowych.
 5. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa Usługodawca wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za inne niż te, które świadczy Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną.

IV. Obowiązki Informacyjne wobec Osoby, której Dane Dotyczą:

 1. W związku z korzystaniem z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może dojść do Przetwarzania Danych Osobowych. Usługodawca decyduje o celach i sposobach Przetwarzania i jest w tym zakresie Administratorem Danych Osobowych Użytkownika. Sposób Przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w związku z Usługą Świadczoną Drogą Elektroniczną określa Usługodawca.
 2. Przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, będą Usługodawca, jako Administrator, oraz w pewnych wypadkach mogą przetwarzać Dane Osobowe jego Podmioty Przetwarzające, inni Administratorzy, Współadministratorzy, z zastrzeżeniem pkt. IV ppkt. 5 i 6 niniejszego dokumentu.
 3. Usługodawca w celu zapewnienia, że Użytkownik, będący Osobą, której dane dotyczą otrzyma w odpowiednim momencie, informację o sposobie Przetwarzania Danych Osobowych jak również Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną zapewnia wdrożenie adekwatnej dokumentacji.
 4. Usługodawca w dokumencie stanowiącym załącznik numer: A) do niniejszego dokumentu określił Zasady Przetwarzania Danych Osobowych Usług Elektronicznych, które mają zastosowanie do wszystkich Usług Świadczonych Droga Elektroniczną przez Administratorów Danych Osobowych, o ile nie przyjęto innych zasad. Zasady Przetwarzania Danych Osobowych Usług Elektronicznych zawierają informację, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

V. Narzędzia stosowane w Usługach Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawcy:

 1. Usługodawca może w ramach Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną korzystać z narzędzi polegających na:
  • JavaScript,
  • AdobeFlash,
  • Google Analitics,
  • Analiza Logów Dostępowych,
  • Analiza numerów IP,
 2. Narzędzie, o których mowa w pkt. V ppkt. 1 niniejszego dokumentu mogą prowadzić do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników.
 3. Szczegółowe zasady Przetwarzania Danych Osobowych w związku z Narzędziami określono w załączniku numer A do niniejszego dokumentu,.
 4. Szczegółowe zasady Przetwarzania Danych Osobowych przez Narzędzia w zakresie odnoszącym się do Partnerów Usługodawcy znajdują się na oficjalnych stronach internetowych Partnerów Usługodawcy.
 5. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Narzędzi z zastrzeżeniem pkt. V ppkt. 6 niniejszego dokumentu.
 6. Brak korzystania z Narzędzi może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną lub braku jej personalizacji.
 7. Zarządzenie przez Użytkownika Narzędziami następuje:
  • przy pierwszym rozpoczęciu korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną,
  • w ustawieniach z poziomu Oprogramowania wykorzystanego przez Użytkownika z zastrzeżeniem pkt. V ppkt. 8 niniejszego dokumentu.
 8. Przy czym w przypadku usunięcia w Oprogramowaniu Użytkownika Narzędzi i następnie ponownego rozpoczęcia korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną lub resetowania ustawień Oprogramowania Użytkownika do ustawień fabrycznych lub zmiany ustawień tego Oprogramowania lub zastosowania nowego Oprogramowania Użytkownik będzie musiał ponownie określić czy i z jakich Narzędzi będzie korzystał.

VI. Wtyczki stosowane w Usługach Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawcy:

 1. Usługodawca może w ramach Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną korzystać z Wtyczek polegających na:
  • Facebook,
  • Google,
  • Instagram
 2. Wtyczki, o których mowa w pkt. VI ppkt. 1 niniejszego dokumentu mogą prowadzić do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników.
 3. Szczegółowe zasady Przetwarzania Danych Osobowych w związku z Wtyczkami określono w załączniku numer A do niniejszego dokumentu.
 4. Szczegółowe zasady Przetwarzania Danych Osobowych przez Wtyczki w zakresie odnoszącym się do Partnerów Usługodawcy, znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Partnera Usługodawcy.
 5. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania Wtyczek.
 6. Brak korzystania z Wtyczek może przypadku Wtyczek prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną lub braku jej personalizacji.
 7. Zarządzenie przez Użytkownika Wtyczkami następuje:
  • przy pierwszy rozpoczęciu korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną,
  • w ustawieniach z poziomu Oprogramowania wykorzystanego przez Użytkownika z zastrzeżeniem pkt. VI ppkt. 8 niniejszego dokumentu.
 8. Przy czym w przypadku usunięcia w Oprogramowaniu Użytkownika Wtyczki lub resetowania ustawień Oprogramowania Użytkownika do ustawień fabrycznych lub zmiany ustawień tego Oprogramowania lub zastosowania nowego Oprogramowania Użytkownik będzie musiał ponownie określić czy i z jakich Wtyczek będzie korzystał.

VII. Cookies stosowane w Usługach Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawcy:

 1. Usługi Świadczone Droga Elektroniczna przez Usługodawcę mogą wykorzystywać Cookies.
 2. Cookies mogą przechowywać informację lub uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 3. Wyróżniamy następujące rodzaje Cookies:
  • Sesyjne –: przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez okres korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną,
  • Stałe –: przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez określony w Cookies czas lub nie dłużej niż do czasu usunięcia przez Użytkownika,
  • Marketingowe –: mają zastosowanie w wyświetlaniu reklam, w tym spersonalizowanych do Użytkownika,
  • Bezpieczeństwa –: zabezpieczenia działania Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną,
  • Podstawowe –: niezbędne dla działania Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną w zakresie technicznym,
  • Autoryzacyjne –: potrzebne do procesu Autoryzacji,
  • Statystyk –: analizującej działania Użytkowników w Usłudze Świadczonej Drogą Elektroniczną,
  • Wydajności –: optymalizujące działanie Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczna np. pozwalające zapamiętać ustawienia koszyka zakupowego, czy tego, że Użytkownik wypełniał już ankietę,
  • Personalizacyjne –: personalizują wygląd Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczna do preferencji Użytkownika tj. np. wyląd tła, rozłożenie elementów, cechy czcionki (rodzaj, krój, wielkość), wielkość elementów,
  • Cookies własne -: pochodzące od Usługodawcy,
  • Cookies stron trzecich –: pochodzące od podmiotów innych niż Usługodawca np. wyszukiwarki internetowej i służące do pozyskiwania informacji o Użytkownikach np. celem dopasowywania reklam,
 4. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Cookies z zastrzeżeniem pkt. VII ppkt. 5 niniejszego dokumentu.
 5. Brak korzystania z Cookies może przypadku Cookies Podstawowych doprowadzić do braku działania Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczna lub ograniczeń w jej działaniu, w przypadku pozostałych Cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną lub braku jej personalizacji.
 6. Zarządzenie przez Użytkownika Cookies następuje:
  • przy pierwszy rozpoczęciu korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną,
  • w ustawieniach z poziomu Oprogramowania wykorzystanego przez Użytkownika z zastrzeżeniem pkt. VII ppkt. 7 niniejszego dokumentu .
 7. Przy czym w przypadku usunięcia w Oprogramowaniu Użytkownika Cookies lub resetowania ustawień Oprogramowania Użytkownika do ustawień fabrycznych lub zmiany ustawień tego Oprogramowania lub zastosowania nowego Oprogramowania Użytkownik będzie musiał ponownie określić czy i z jakich Cookies będzie korzystał.
 8. Użytkownik przed skorzystaniem z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną, o której mowa w pkt. VII ppkt. 1 niniejszego dokumentu zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy, zrozumiały przez Usługodawcę o:
  • celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, o której mowa w VII ppkt. 1 niniejszego dokumentu,
  • możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji (pkt. VII ppkt. 1 niniejszego dokumentu) za pomocą ustawień Oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną.
 9. Użytkownik przed skorzystaniem z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną, o której mowa w pkt. VII ppkt. 1 niniejszego dokumentu i zarazem po otrzymaniu informacji określonej w pkt. VII ppkt. 8 niniejszego dokumentu udzieli zgodę w zakresie odnoszącym się do tej informacji.
 10. Usługodawca zapewnia, że przechowywana informacja, o której mowa w pkt. VII ppkt. 8 niniejszego dokumentu lub uzyskiwanie dostępu do tej informacji nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i Oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 11. Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w pkt. VII ppkt. 9 niniejszego dokumentu za pomocą ustawień Oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym w tym także konfiguracji Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczna tj. przy pierwszym skorzystaniu z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną.
 12. Usługodawca zapewnia, iż Użytkownik będzie rozumiał zasadę działania Cookies. W konsekwencji Usługodawca wyjaśnia, iż Cookies działają na następujących zasadach:
  • Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną wysyła Cookies (ciąg znaków) do Urządzenia końcowego Użytkownika np. komputera, smartfonu, tabletu, gdzie zostają zapisane,
  • Urządzenie Użytkownika przechowuje zapisane Cookies,
  • W przypadku gdy Użytkownik łączy się z Usługą Świadczoną Drogą Elektroniczną to Oprogramowanie Użytkownika np. przeglądarka internetowa przekazuje informacje o Cookies do Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną np. Strony Internetowej (serwera).

VIII. Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych:

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z następujących Narzędzi lub Wtyczek lub Cookies lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może dochodzić do Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Usługodawca zapewnia, iż wdrożył stosowne narzędzia celem zawarcia i należytego wykonania porozumień dot. Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
 3. Podmioty Przetwarzające Dane Osobowe Użytkownika robią to wyłączenie w Celach i w sposób określony przez Usługodawcę i nie przetwarzają Danych Osobowych dla własnych Celów.

IX. Udostępnienie Danych Osobowych:

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z następujących Narzędzi lub Wtyczek lub Cookies lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może dochodzić do udostępnienia Danych Osobowych.
 2. Usługodawca zapewnia, iż wdrożył stosowne narzędzia celem zawarcia i należytego wykonania porozumień dot. udostępnienia danych osobowych.
 3. Podmioty, którym Udostępniono Dane Osobowe przetwarzają je wyłącznie w własnych celach i same decydują o sposobach przetwarzania w konsekwencji są odrębnymi od Usługodawcy Administratorami.

X. Współadministrowanie:

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z następujących Narzędzi lub Wtyczek lub Cookies lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może dochodzić do Współadministrowania Danymi Osobowymi:
  • Facebook,
  • Instagram,
  • Google
 2. Usługodawca zapewnia, iż wdrożył stosowne narzędzia celem zawarcia i należytego porozumień dot. Współadministrowania.
 3. Współadministratorzy mają wspólne cele przetwarzania Danych Osobowych i wspólnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych.

XI. Podjęte Środki Zabezpieczeń Prywatności:

 1. Zastosowane przez Usługodawcę środki zabezpieczeń to:
  • szyfrowanie danych,
  • analiza logów
  • bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL),
  • pseudonimizacja,
  • mechanizm kopii zapasowej,
  • rejestr dostępu,
  • kontrola dostępu,
  • rejestr zdarzeń,
  • kontrola zdarzeń.

XII. Prawodawstwo:

Usługodawca informuje, iż kwestie Przetwarzania Danych Osobowych regulują m.in. następujące przepisy prawa:

 • RODO,
 • Ustawa OODO
 • Ustawa Sektorowa,
 • Ustawa Telekomunikacyjna
 • Ustawa Konsumencka.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

XIII. Zmiana niniejszego dokumentu

Zmiany niniejszego dokumentu następują na zasadach określonych w pkt. XV dokumentu Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

XIV. Załączniki:

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych Usług Elektronicznych.