Przejdź do treści
Polityka prywatności Columbus Elite S.A.

Postanowienia ogólne

 • Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia usług za pośrednictwem witryny internetowej www.columbuselite.pl (dalej: Strona) dla osoby, której dane dotyczą (dalej: Użytkownik lub osoba, której dane dotyczą).
 • Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO – informujemy, że Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Columbus Elite S.A., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000801481, NIP 9452230200, REGON 38432743300000.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres poczty elektronicznej tj. [email protected] lub wysyłając list na dane kontaktowe zamieszczone w ust. 2.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) prowadzenia obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych ( art.6 ust. 1 lit. a) RODO);
b) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) prowadzenia marketingu bezpośredniego (telefonicznego lub e-mailowego) o ile osoba (Użytkownik), której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę na podstawie przepisów właściwych ustaw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
d) zapewnienia możliwości komunikowania się z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
f) bezpieczeństwa związanego z prowadzeniem weryfikacji aktywności Użytkowników oraz zapewnieniem poprawnego działania najistotniejszych funkcjonalności Strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
g) analitycznych i statystycznych związanych ze zbieraniem (anonimowo) podstawowych informacji na temat aktywności Użytkownika na Stronie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

III. Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe przechowywane będą:
a) w ramach prowadzenia procesów rekrutacyjnych – do zakończenia naboru na dane stanowisko lub wycofania zgody osoby, której dane dotyczą lub – jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż 36 miesięcy od momentu przesłania aplikacji do Administratora;
b) w ramach zawarcia i wykonania umowy – przez cały okres współpracy a następnie przez czas wyznaczony właściwymi przepisami prawa materialnego lub procesowego, w tym m.in. kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego;
c) w ramach prowadzenia działań marketingu bezpośredniego – do czasu uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wniesionego przez osobę, której dane dotyczą;
d) w ramach prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, wyznaczony właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym prawa cywilnego oraz prawa konsumenta.
e) w ramach ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, wyznaczony właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym prawa cywilnego;
f) w ramach celów wskazanych w lit. f) oraz g) – przez okres trwania sesji Użytkownika na Stronie lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
2. Podanie danych osobowych w ramach celów wskazanych w pkt. II ust. 1 lit. a – g – jest dobrowolne.

IV. Pliki cookies

 • Strona wykorzystuje następujące pliki cookies:
 • pliki niezbędne zastosowane w celach bezpieczeństwa związanych z prowadzeniem weryfikacji aktywności Użytkowników oraz zapewnieniem poprawnego działania kluczowych funkcjonalności Strony.
 • pliki analityczne i statystyczne, które anonimowo zbierają podstawowe informacje na temat aktywności Użytkownika na Stronie
 • Użytkownik Strony może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki (szczegółowy instruktaż znajduje się zazwyczaj w zakładce „Pomoc” każdej przeglądarki).

V. Prawa przysługujące Użytkownikowi

Użytkownik Strony ma prawo żądać od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność z prawem czynności przetwarzania, którą wykonano przed jej wycofaniem;
 • uwzględnienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe Użytkownika Strony nie będą przetwarzane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Nie będą one również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem danych kontaktowych umieszczonych w niniejszej Polityce Prywatności.

VI. Inne informacje o przetwarzaniu
1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT lub dostawcy narzędzi i aplikacji wykorzystywanych do prowadzenia rekrutacji lub dostawcy usług takich jak poczta elektroniczna, dysk wirtualny i aplikacje biurowe lub podmioty, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania na mocy stosownych umów powierzenia lub podmioty, które na podstawie przepisów obowiązującego prawa są uprawnione do ich otrzymania.
2. Użytkownikowi Strony przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności.