Przejdź do treści
Blog.
columbus elite logo

Wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki Columbus Elite Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Josepha Conrada 20 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801481, NIP: 9452230200, REGON: 384327433, działając na podstawie  Art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

  1. Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
  2. Drugie Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
  3. Trzecie Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
  4. Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
  5. Piąte Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce